BigLead làm gì?
Quản lý được thông qua gắn thẻ chat, thẻ sale
1. Lợi ích
2. Làm gì ?